Česko-Slovenská Extraliga – Data a Fakta

Na žádost vedení ČSH zveřejňujeme reakci na včerejší prohlášení extraligových klubů týkající se jejich účasti ve společně plánované Česko-Slovenské Extralize.

Včera 26.1.2017 se v některých komerčních médiích na základě převzetí zprávy od ČTK nečekaně objevilo prohlášení extraligových klubů týkající se jejich účasti ve společně plánované Česko-Slovenské Extralize.

Spuštění této soutěže společně se Slovenským svazem je naplánováno od soutěžního ročníku 2017/2018. Do zahájení této soutěže tedy zbývá ještě 215 dní - což je více než 7 měsíců.

Nezasvěcený čtenář by po přečtení tohoto prohlášení mohl snadno nabýt dojmu, že plánovaná soutěž je v ohrožení díky nepřipravenosti ze strany ČSH, opak je však pravdou, a proto se pojďme chronologicky podívat jak přípravy celé soutěže a zejména vzájemná komunikace ČSH a českých extraligových klubů probíhala.

 

 1. 30. 3.  2016 – setkání extraligových klubů s ČSH v hotelu Olšanka – první diskuze iniciovaná samotnými extraligovými kluby o společné soutěži se slovenskými týmy s kladným vyjádřením většiny českých extraligových klubů a zástupců ČSH, kteří tuto variantu opakovaně nabízeli extraligovým klubům v minulých třech letech. ( zápis z 30.3.2016 bod 6 i. až 6.vii.). Soutěžní úsek ČSH vyzván a pověřen k zahájení jednání se slovenskou stranou.

 

 1. 26. 4. 2016setkání českých extraligových klubů s ČSH v hotelu Olšanka za účasti prezidenta SZH (p. Jaroslav Holeša -Slovenský svaz házené). Odsouhlasení většiny českých extraligových klubů hrát společnou československou soutěž ve formátu 10 českých a 6 slovenských týmů (zápis bod 6). Účast českých extraligových v této soutěži nebyla podmíněna žádnými konkrétními podmínkami ze strany českých extraligových klubů!  (Všichni zástupci extraligových klubů svoje rozhodnutí účastnit se společné Československé soutěže deklarovali mimo jiné podáním ruky prezidentovi SZH Jaroslavu Holešovi).


 

 1. Květen – Listopad 2016práce ČSH a SZH na organizačních, finančních a marketingových aspektech soutěže.

 

 1. Srpen – středa 17.8. 2017 Pozvání extraligových klubů ze strany ČSH na pracovní večeři, kde byla řešena i aktuální situace týkající se vývoje produktu ČSE.

 

 1. 7.11. 2016 Veřejná výzva extraligových klubů směrem k ČSH s dotazy týkající se plánované společné ČSE a požadavkem na jejich zodpovězení do 20.12.2016 ( viz dokument Veřejná výzva extraligových klubů). Do zahájení soutěže zbývalo v té době celých 10 měsíců a vedení ČSH bylo poměrně překvapeno skutečností, že výzva extraligových klubů má „ veřejný charakter „ zejména proto, že doposud probíhala interní jednání mezi ČSH a extraligovými kluby bez jakýchkoliv komplikací. V té době již ale vedení ČSH obdrželo i informaci o tom, že zároveň probíhají společná jednání extraligových klubů bez přizvání zástupců ČSH.


 

 1. 16.12. 2016 Zaslání odpovědi prezidenta ČSH na jednotlivé dotazy Veřejné výzvy extraligových klubů společně s výzvou ke společné schůzce se slovenskými kluby dne 25.1. 2017 v Brně, kde by se jednotlivá témata detailně diskutovala v případě potřeby. ( viz. kopie emailu prezidenta ČSH a kopie Veřejná výzva extraligových klubů – odpověď ČSH směrem k extraligovým klubům)

 

 1. 10. 1. 2017 ve 13.00 schůzka extraligových klubů v Praze a oznámení jejich jednostranného rozhodnutí nezúčastnit se společně plánované ČSE prezidentovi ČSH Radkovi Bendlovi a jednateli CS Handball s.r.o. Janu Svitákovi. Oba zástupci ČSH byli pozváni na 15.00, kde jim bylo ústně sděleno jednostranné rozhodnutí o neúčasti českých extraligových klubů, které bylo zdůvodněno výsledky jejich předchozího interního hlasování o účasti či neúčasti v poměru 9 PROTI účasti v ČSE a 3 PRO účast v ČSE. Na této schůzce bylo sděleno zástupcům extraligových klubů i jméno potencionálního generálního partnera ČSE se kterým se vedla již finální jednání. Protože na tomto jednání nebyl extraligovými kluby vytvořen žádný prostor pro diskuzi nad jednotlivými tématy, která byla obsažena v dopise prezidenta ČSH, kterým reagoval na „ veřejnou výzvu extraligových klubů“ a odpovídal konkrétně na jednotlivá témata, jež byla extraligovými kluby ve veřejné výzvě definována usilovalo vedení ČSH o další setkání s extraligovými kluby, kde by bylo možné zjistit co přesně brání účasti extraligových klubů v plánované ČSE.


 

 1. 11.1.2017 Další pokus vyvolat konstruktivní jednání s extraligovými kluby k tématu ČSE formou pozvání všech extraligových klubů na pracovní setkání v Olomouci v neděli 15.1.2017 (viz. kopie dopisu prezidenta ČSH extraligovým klubům)

 

 1. 12.1. – 14.1. 2017 Písemné odmítnutí všech jednotlivých extraligových klubů k účasti na plánované pracovní schůzce v Olomouci dne 15.1.2017

 

 1. 17.1. 2017dopis prezidenta ČSH extraligovým klubům s cílem získat formální písemné stanovisko statutárních zástupců o případné účasti či neúčasti v plánované ČSE a také pokus o získání popisu konkrétních důvodů jednotlivých klubů, které k jejich rozhodnutí o neúčasti na společné ČSE vedly, při vědomí toho, že jejich účast v ČSE, potvrzená jimi samotnými na jednání s ČSH 26.4. 2016 nebyla doprovázena žádnými specifickými podmínkami viz bod 2. Odpovědi jednotlivých klubů byly podkladem pro jednání Exekutivy ČSH naplánované na pátek 20.1.2017 ( viz. kopie dopisu prezidenta ČSH extraligovým klubům ze dne 17.1.2017)

 

 1. 20.1.2017 jednání Exekutivy ČSH o nastalé situaci ( analýza důvodů jednotlivých klubů, analýza připravenosti produktu ČSE ze strany ČSH a následné rozhodnutí Exekutivy ČSH. (zápis z jednání Exekutivy ČSH 20.1.2017) a dále  viz níže:

 

Z pohledu Exekutivy ČSH je soutěž ČSE k aktuálnímu datu s vědomím, že do začátku soutěže zbývá ještě více než 7 měsíců připravena ve smyslu:

 1. Organizační témata

  1. existuje závazná smlouva se Slovenským svazem házené o zřízení společné soutěže Česko-Slovenské Extraligy – ČSE pro období 2017-2022

  2. existuje kompletní Reglement ČSE jako dlouhodobý předpis této soutěže

  3. existuje Rozpis soutěže ČSE na soutěžní ročník 2017/2018

  4. existuje samostatný Disciplinární předpis pro ČSE

  5. existuje termínový kalendář soutěžního ročníku ČSE 2017/2018, který respektuje přání českých klubů hrát soutěžní utkání pouze o víkendech vzhledem k argumentaci českých klubů o nemožnosti uvolňovat hráče českých klubů ze zaměstnání v průběhu týdne.

 

Všechny výše uvedené dokumenty byly na vzájemných pracovních schůzkách ČSH a SZH již odsouhlaseny.

 

 1. Finanční témata

  1. ČSH podpoří kluby přihlášené do ČSE minimální garantovanou částkou 300.000,- což je zhruba 100% navýšení prostředků oproti současnému stavu průměrné podpory  extraligových klubů v aktuální nejvyšší soutěži.

 

 1. Marketingová témata

  1. detailní analýza mediálních aktivit jednotlivých konkurenčních sportů (fotbal, hokej, basketball, florbal, která bude sloužit jako benchmark pro vlastní finální marketingový plán soutěže (viz. kopie)

  2. předjednání s TV (ČT Sport) o významnější podpoře nové soutěže

  3. finální fáze jednání s generálním nadnárodním partnerem nové soutěže

  4. logo soutěže odsouhlasené ČSH a SZH

 

 1. 24.1.2017 zaslání dopisu prezidenta ČSH jednotlivým extraligovým klubů. Extraligové kluby byly informovány o rozhodnutí Exekutivy ČSH, která se řídila aktuálně platnými předpisy z oblasti soutěží a velmi pečlivě analyzovala na svém jednání jak důvody extraligových klubů, tak připravenost ČSH. Termín 31.1.2017, který byl stanoven pro přihlášení účastníků do ČSE na české straně byl stanoven vzhledem k nutnosti mít mimo jiné i zcela jasnou představu o počtu zúčastněných klubů v ČSE kvůli finálním jednání s potencionálním generálním partnerem soutěže, kde je informace o finálním počtu účastníků přímo provázaná s celkovou sponzorskou hodnotou ČSE.  ( viz. kopie dopisu prezidenta ČSH extraligovým klubům ze dne 24.1.2017)

 

 1. 26.1.2017 reakce extraligových klubů (odesláno z emailu HC Cement Hranice ) ve formě veřejného prohlášení komunikovaného prostřednictvím ČTK médiím ve kterém zpochybňují úroveň připravenosti produktu ČSE ze strany ČSH.

 

 1. Pátek 27.1.2017 – dnes – Exekutiva ČSH se dále řídí svým rozhodnutím z jednání Exekutivy ze dne 20.1.2017. Vzhledem k aktuálně platným předpisům z oblasti soutěží ani nemá žádnou možnost jak svoje rozhodnutí upravovat nebo revidovat. Exekutiva ČSH dále konstatuje, že bude i nadále pokračovat v jednání s extraligovými klubu výlučně ve formě interní komunikace (uvnitř házenkářského hnutí), protože formát externí mediální komunikace v komerčních médiích týkající se současného stavu považuje za velmi nevhodný způsob, který by mohl znejistit potencionálního generálního partnera soutěže a přímo tak ohrozit úspěch jednání mezi ČSH, SZH a tímto partnerem.