Dan Novotný: Jako hráč vím, že i ten největší házenkářský příběh začíná malým dětským míčem

Před nedávnem jsme všechny kandidáty na pozici prezidenta Českého svazu házené požádali o zodpovězení několika otázek týkajících se jejich pohledu na rozvoj české házené v letech 2021 – 2025. Jako první se s nimi popasoval Daniel Novotný. 

Infornace najdete také na facebooku Házená Volby 2021 a na webu hazenavolby2021.cz

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Vy jste ale sám předčasně z vedení svazu v roce 2017 odešel. Proč se tedy chcete do vedení házené vrátit, jaký je důvod Vaší kandidatury na prezidenta?

Prvním a hlavním důvodem odchodu byl můj nesouhlasný postoj jakožto kooptovaného člena Exekutivy ČSH s tím, jak probíhala příprava akce Handball Day a jaké sebou tato akce nesla finanční náklady v době, kdy jsme neměli vyřešeny základní strategické otázky rozvoje házené a jejich financování.

Druhý důvod už přímo souvisí s mojí současnou kandidaturou. Zjistil jsem totiž, že z pozice řadového člena Exekutivy ČSH může být obtížné i zahájení samotné diskuze na téma strategického rozvoje házené, natož její realizace.

Klíčovou osobou pro nastartování diskuze na úrovni celého hnutí a procesu následného formulování strategie rozvoje házené je prezident ČSH. To je také důvod, proč jsem se rozhodl na pozici prezidenta ČSH kandidovat a dokončit to co jsem v roce 2016 začal.

Ve své životní etapě chci věnovat energii a čas tomu, co mi přinese největší uspokojení a práce na rozvoji České Házené pro mě tento parametr jednoznačně má. Zároveň si jasně uvědomuji, že i když bude budoucí president ČSH nositelem změn, tak to samo o sobě nestačí. Je nutné, aby i budoucí členové Exekutivy ČSH byli svým osobnostním a profesním profilem lidé, kteří budou více strategicky a méně operativně zaměření. Je to proto, že Exekutiva ČSH nemá suplovat činnost odborných komisí a odborných pracovníků sekretariátu ČSH, ale má naopak výlučnou zodpovědnost za plnění 3 základních strategických cílů:

 1. Velikost členské základny
 2. Finance
 3. Prosperující komunita (kvalita interní a externí komunikace, vzájemná podpora, image, medializace a PR, společenské a sportovní projekty atd.)

Z tohoto důvodu navrhnu současné Exekutivě ČSH změnu návrhu volebního řádu. Chci upravit současné znění, tak, aby v rámci volby nebyly definovány jednotlivé oblasti zodpovědnosti. A naopak, aby bylo definováno, že Exekutiva zodpovídá jako celek za strategické cíle a strategický rozvoj házené pro dané volební období.

V nutnosti stanovit měřitelné cíle se neliší spolek, firma, stát či jakákoliv jiná organizace. Debata by rozhodně neměla být o tom, jestli je stanovení 3 základních strategických cílů na úrovni Exekutivy ČSH jako celku pro budoucí rozvoj házené nutné, ale pouze o tom, jak vysoké tyto cíle mají být a jaké jsou možné cesty k jejich dosažení. To posledně jmenované je naopak zase výzvou pro jednotlivé odborné komise a profesionální pracovníky sekretariátu, kteří musí být schopní po detailní diskuzi s hnutím a při znalosti strategických cílů navrhnout optimální řešení ve všech deseti provozních oblastech (Organizace soutěží, Rozhodčí, Trenéři a metodika, PR-Marketing-CSR, Reprezentace, Mládež, Rozvoj krajů – regionů, Podpora provozu klubů, Infrastruktura, Mezinárodní spolupráce) Tato navržená řešení budou následně v souladu se strategickými cíli schválena Exekutivou ČSH.

Určitě se shodneme na tom, že ČSH potřebuje ve svém vedení silného leadera, který bude mít všeobecný rozhled, dokáže lidem naslouchat, diskutovat s nimi, ale také rozhodovat a stát si pevně za svým názorem, ten pak bude muset umět hlavně obhájit. V čem se právě Vy cítíte silný?

ČSH potřebuje ve svém čele nejenom silné leadery, ale také vizionáře, kteří budou schopni tak trochu „nahlédnout do budoucnosti“. Tuto schopnost lze snáze nalézt u lidí, kteří vnímají svět v širších souvislostech a mají schopnost propojovat různé obory, trendy a poznatky nejenom v kontextu svojí konkrétní specializace.

Schopností analyzovat stávající stav a poté definovat vizi i strategické cíle to celé začíná. S výše uvedeným mám díky svému životnímu i profesnímu zaměření praktické i teoretické zkušenosti a mohu snad neskromně říci, že to považuji za svoji silnou stránku. To je ale pouze ta první část příběhu.

Tou druhou a neméně podstatnou je schopnost získat pro společnou práci na strategických cílech doslova všechny členy hnutí, a to je o výše uvedené schopnosti „naslouchat, diskutovat, inspirovat a poté vhodně prezentovat finální rozhodnutí včetně argumentace proč se rozhodlo právě takto“. Ani to pro mě není nové, protože ve svém pracovním životě jsem měl po dobu 25 let možnost právě tyto schopnosti zdokonalovat v mnoha českých i mezinárodních týmech a projektech. V rámci zdokonalování komunikačních schopností, bych trochu s nadsázkou kromě výše uvedeného zmínil i absolvování „komunikačního tréninku v rodinném prostředí“. Jsem ženatý více než 22 let a mám tři děti ve věku 12,16 a 23 let.

Do voleb vstupujete jako leader a visionář, měl byste mít tedy jasnou představu o tom, jakým směrem se pod Vaším vedením bude ČSH v příštích letech ubírat. Představíte nám ve zkratce své vize?

Nejprve přiblížím, co si pod pojmem „vize“ představuji, protože o významu tohoto slova se vedou časté diskuse. Pro mě vize znamená návod, jak se na cestě za dosahováním strategických cílů chovat a o jaké hodnoty se přitom opřít. Moje vize zahrnuje celkem 12 bodů:

 1. Úspěchu a cílů dosáhneme pouze tehdy, pokud jim bude rozumět úplně každý člen ČSH a bude přesně vědět jaký má být měřitelný výsledek.
 2. Funkční komunita je pro mě důležitější než olympijské medaile. 
 3. Doba "drillu" jako předpokladu vrcholného herního výkonu je minulostí. Vrcholné výkony budoucnosti se zrodí z radosti a kreativity opřené o poznatky i z jiných než pouze sportovně zaměřených vysokých škol.
 4. Profesionalizace v regionech je pro další rozvoj klíčová. První krok byl učiněn. Teď musíme definovat a realizovat strategické projekty, které nám umožní získat další finanční prostředky na ještě hlubší rozvoj regionů a klubů
 5. Spolupráce nás dovede dále než soupeření. 
 6. Neexistují špatné nápady. 
 7. Pojďme se házenou více bavit, je důležitou součástí našich životů, ale nejde o život ...
 8. Respektujme se při vzájemné komunikaci, více naslouchejme a nezaměňujme jiný názor za projev osobního nepřátelství. Cíle máme společné a vždy existuje vícero cest k jejich dosažení.
 9. Potřebujeme více PR než Marketing, pokud chceme být na veřejnosti více viditelní, musíme nabízet témata, která zajímají ostatních 10,57mil. obyvatel ČR a ne pouze 12.000 členů ČSH.
 10. Chtějme po Exekutivě ČSH zodpovědnost za splnění výše uvedených strategických cílů (Finance, Rozvoj členské základny, Profesionalizace komunity). Odborná témata a operativu delegujme na odborné komise a profesionální pracovníky sekretariátu. Kvalitu zpracování odborných a provozních témat ČSH garantují předsedové odborných komisí a profesionální pracovníci sekretariátu. Ti zodpovídají také za to, že dané téma bylo s hnutím detailně projednáno. Koordinaci odborných a provozních témat zajišťuje Generální sekretář ČSH. Exekutiva ČSH pouze rozhoduje na základě připravených podkladů, sami členové Exekutivy ČSH z důvodu nestrannosti a strategického nadhledu podklady k odborným a provozním tématům nepřipravují. Exekutiva jako celek je primárně zodpovědná za dosažení Strategických cílů v daném volebním období.
 11. Nebojme se rozšířit fungování naší komunity o další prvky kromě házené. Pomáhejme si v rámci komunity i s rozvojem ostatních aspektů našich životů (práce, kariéra, vydělávání peněz, výměna služeb, výměna kontaktů, tipy a rady). Když se nám to povede, tak se už nestane, že házenkářka nebo házenkář po posledním zápase házenkářské kariéry komunitu opustí, protože mu kromě házená nic jiného bohužel neuměla nabídnout. Naše komunita by měla stát na 2 nohou, a ne pouze na té jedné ("odrazové házenkářské"). Doposud platilo spíše vnímání "neptej se může házená udělat pro Tebe, ale zeptej se, co Ty můžeš udělat pro házenou".

Já si myslím, že vše má být v rovnováze, a tak je na místě se ptát i na to, co může komunita kromě házené udělat pro své členy. 

O budoucím úspěchu či neúspěchu rozhodne naše schopnost vytvářet projekty, které mají nejenom sportovní, ale i společenský potenciál a mohou zaujmout jak VIP osobnosti, tak i instituce na regionální i národní úrovni. Proto je nutné toto hledisko zvažovat i při výběru osobností do Exekutivy ČSH.

Nezbytný je určitě i osobní cíl v této funkci. Jaký je ten Váš?

V případě zvolení bude mým cílem dosáhnout stavu, kdy si při odchodu z funkce prezidenta ČSH budu moci říct, že naše komunita táhne po skončení volebního období mnohem více za jeden provaz. To je pro mě cennější než vrcholný sportovní úspěch.

Všichni členové Exekutivy, tedy i prezident je statutárním orgánem ČSH, což mimo jiné znamená, že se svým osobním majetkem zavazujete k odpovědnosti za činnost a hospodaření svazu. Dalo by se tedy předpokládat, že kolem sebe musíte mít bezpodmínečně pouze lidi, kterým důvěřujete, ale …. Od roku 2013 nás čekají již čtvrté volby, ukázalo se, že ani sebelépe poskládaný tým zatím nedokázal zvládnout celé čtyřleté volební období a házenou posunout vpřed. Kde je podle Vás ten „zakopaný pes“, který dosud vždy rozvrátil vztahy v předešlých Exekutivách?

Problém rozvratu předešlých Exekutiv ČSH byla vždy jedna konkrétní příčina, a to absence veřejně deklarovaných a kvantifikovaných strategických cílů. Myslím tím cíle Exekutivy ČSH jako celku pro dané volební období směrem k hnutí.

V praxi to znamenalo to, že jednotliví členové Exekutivy neměli vlastně žádné veřejně deklarované „společné a měřitelné“ cíle v podobě závazku vůči hnutí.  Mám na mysli základní strategické cíle (například nárůst členské základny o 20 % za dané volební období, nebo získání komerčních prostředků ve výši 5mil Kč za dané volební období atd.) Soustředili se tedy logicky primárně na své oblasti zájmu, tedy oblasti, které měli v rámci svého mandátu v Exekutivě na starost a střetávali se při vzájemném prosazování „svých“ priorit. Když nebude pro následující volební období definována společná zodpovědnost za společné strategické cíle, tak se situace může opakovat.

Dejme tomu, že to tak bylo. Jaké byste tedy navrhl řešení?

Řešením je přijmutí společného závazku Exekutivy ČSH vůči hnutí v podobě 3 kvantifikovaných cílů s vědomím, že úspěch jednotlivce jakožto i celé Exekutivy, a to včetně osoby prezidenta,

bude dobře chápat, že splnění strategického cíle je vždy nadřazeno dílčím cílům jednotlivých oblastí. Takto bude přirozeně eliminována celá řada problémů a zároveň dosáhneme cílů rychleji. Jako další benefit vnímám to, že pro hnutí bude snadno rozpoznatelné, jak výkonná Exekutiva ČSH v daném volebním období byla.

Jak se chcete vyvarovat tomu, aby se něco podobného opět neopakovalo?

Už jsem na to vlastně odpověděl v předchozí otázce, řešením je přijmutí společného závazku Exekutivy ČSH týkající se definování 3 základních strategických cílů včetně jejich kvantifikace (neboli číselného vyjádření v případě nárůstu členské základny a financování a popisu cílového stavu v případě cíle týkajícího se zkvalitnění fungování házenkářské komunity).

S tím souvisí i můj návrh na změnu návrhu volebního řádu pro nadcházející konferenci ČSH, kdy navrhuji zrušit oblasti kompetencí a umožnit tak volitelům vybrat si do Exekutivy ČSH nikoliv „specialisty na jednotlivé oblasti“, ale strategicky uvažující osobnosti, které budou hnutí odpovědné za splnění strategických cílů. Nejde vždy o to dělat věci správně, ale o to dělat ty správné věci, v našem případě tedy plnit strategické cíle.

Představíte házenkářské komunitě tým, se kterým do těchto voleb vstupujete?

Co se týče „týmu“ tak vnímám tuto problematiku ve dvou rovinách.

V prvotní rovině se jedná se o tým, který bude zvolen v rámci Konference ČSH. Tady jsou moje možnosti limitované volbou volitelů přítomných na volební konferenci a jediným prostředkem, který mám k dispozici je komunikace s těmi, kteří kandidaturu oznámili a také s těmi, kteří kandidaturu zvažují s cílem domluvit se na společných prioritách.

V této fázi jsem nalezl shodu se dvěma kandidáty do Exekutivy ČSH. Tím prvním je člen ČSH, bývalý senátor a tajemník Senátu ČR a také Poradce prezidenta ČR pro sport Mgr. Jozef Regec, který by nám měl pomáhat svými zkušenostmi s propagací našeho sportu směrem ke státním organizacím. Je osobností, která se oblasti sportu věnuje dlouhodobě a jeho zkušenosti a znalosti související s vývojem legislativy a strategického pohledu státu na oblast sportu budou přínosem při formulování našich strategických projektů.

Druhým je házenkář Profesor Dr. Ing. Václav Liška, který by nám měl pomáhat v propojení házené s akademickým a vědeckým světem, zejména s těmi typy vysokých škol a univerzit, které mají špičkové odborníky v oblastech, ve kterých nemáme zatím dostatečné kompetence. Mám na mysli například ČVUT Fakultu Informačních technologií a ČVUT Fakultu biomedicínského inženýrství a také Matematicko – Fyzikální fakultu UK. Pokud chceme ve vrcholové házené uspět, bez pomoci špičkových vědeckých institucí se neobejdeme. Praktické využití této spolupráce by spočívalo například v oblasti zpracování dat, definování matematických modelů házené, nebo využití biomedicínského výzkumu pro oblast herního výkonu.

Co se týče dalších kandidátů do Exekutivy ČSH, tak vnímám názorovou shodu například s kandidátem KSH Vysočina Michaelem Bezděkem, který se profesně věnuje Systémovému řízení organizací a chtěl by tuto zkušenost uplatnit v rámci Exekutivy ČSH v projektech, které se budou týkat zrychlení a zkvalitnění komunikace mezi jednotlivými složkami ČSH. Pomáhat mu bude i zkušenost s řízením házenkářského klubu. Ten, ale deklaroval, že nechce být v rámci volby členem žádného týmu, čemuž rozumím, protože i pro mě je otázka „týmů“ přežitá, naopak je pro mě důležité najít shodu na strategických prioritách.

Z ostatních kandidátu, kteří svoji nominaci dosud oznámili znám osobně Martina Zycha, Jaroslava Kupra, Dana Čurdu a Jiřího Konečného. Zatím jsem neměl možnost seznámit se osobně s Radkem Flajsarem, Petrem Maňákem a Janem Štochlem.

Vím i o dalších lidech, kteří mi potvrdili svoji kandidaturu, ale zatím se formálně nepřihlásili, a ani své vize a cíle, jako to udělali Jaroslav Kupr a Michael Bezděk, zatím veřejně nenastínili.

Před volbami se však budu snažit všechny kandidáty zkontaktovat, abych získal jasnou představu o tom, jaké jsou jejich cíle a priority.

Ve druhé rovině je „tým“ tvořen i externími podporovateli a Ambasadory, kteří chtějí házené pomoci. Tito Ambasadoři budou pracovat na podpoře komerčního propojení házené a podnikatelského světa. Na propojení Házené a státních organizací a medializaci házené. Příkladem takového Ambasadora je například bývalý házenkář a uznávaný architekt Petr Kolář, který se ztotožnil s mojí vizi rozvoje házené a podpoří mě propojením házené s předními osobnostmi českého podnikatelského a kulturního světa, jehož je sám součástí v případě, že budeme schopni nabídnout kvalitní projekty. I tady je ochoten nám svými zkušenostmi pomoci.

Jednou z největších priorit pro házenou je komunikace a soudržnost uvnitř hnutí a zvýšení členské základny, od kterého se pak odvíjí i samotné financování. Jak konkrétně chcete tuto problematiku zvládnout?

Myslím si, že už samotné definování strategických cílů napomůže zkvalitnění komunikace a také zvýšení soudržnosti. Tady bude hlavní výzvou vysvětlit, jak se plnění strategických cílů dotkne konkrétně jednotlivých klubů a členů. Jak mohou oni k naplnění cílů přispět, a jak je přitom budeme podporovat na krajské i svazové úrovni. Toto je primárně zodpovědností prezidenta, Exekutivy i krajských manažerů a ostatních pracovníků krajských svazů házené. Klíčovou roli zde sehrají krajští manažeři, kteří komunikují se základním článkem, tedy kluby.

Pomáhat bude i online platforma, kde by se měly sdílet zkušenosti z dobrých příkladů fungování jednotlivých klubů. Tento obsah bude strukturovaný v souladu se strategickými cíli, ale bude zde velký prostor věnovaný provozním tématům. Cílem je zajistit, aby se dobré nápady, které pomohou klubu řešit zásadní problémy, jako je nedostatek trenérů, rozhodčích, stolkařů, financování, zpracování dotací, nedostatek parterů atd., dostali do co nejširšího povědomí všech klubů v ČR. Za dodávání obsahu budou zodpovědní krajští manažeři a sekretariát ČSH. Také je velmi podstatné se fyzicky potkávat, není možné vše řešit od kancelářského stolu!

Pokud chceme navýšit členskou základnu musíme se soustředit na následující oblasti:

 • projekt č. 1. akviziční lokální nábory na školách a projekt "Celonárodního náboru" 
 • projekt č. 2. retence (udržení dětí ve věku 14-15 let), 
 • projekt č. 3. zpětný nábor bývalých členů ČSH (ti, kteří skončili aktivní kariéru) 
 • projekt č. 4. spolupráce s Národní házenou 
 • projekt č. 5. rozšíření aktivit o další typy alternativních podob házené pro bývalé aktivní hráče házené, kteří hledají méně kontaktní variantu házené spojenou s lifestyle zážitkem a menší časovou náročností. Za důležité považuji i další významnější rozvoj Beach Handballu 

Nebojme se ověřit jednotlivé možnosti a jejich přínosy. Definujme konkrétní možné postupy, finanční náklady a výnosy pro jednotlivé aktivity. Například nalezení vhodného modelu spolupráce s Národní házenou, které bude oboustranně výhodné je v zájmu jak naší mezinárodní, tak tradiční "české" Národní házené. Kde je vůle, je i cesta. Životní styl a doba se mění velmi rychle a co se dříve jevilo jako utopistické, je dnes reálné, pokud bude existovat vůle tyto výzvy řešit, já je řešit chci, protože v nich vidím reálný potenciál pro naplnění strategických cílů rozvoje házené. a také mám konkrétní představu, jak tyto projekty realizovat. 

Je naprosto jasné, že pandemie teď zamává ekonomikou celé země i světa. Ve financování ČSH ale nemůžeme spoléhat pouze na dotace, které nám budou přiděleny. Zapotřebí jsou hlavně partneři nejvyšších soutěží a reprezentačních týmů. Čím a jak chcete docílit toho, aby byla házená pro partnery zajímavým propojením?

Zaprvé se musíme začít dívat na potencionální partnerství jinou optikou. Zcela konkrétně mám na mysli to, že partneři se s námi nebudou chtít propojit proto, že hrajeme házenou, ale jedině proto, že budeme pro jejich značku reprezentovat nějakou hodnotu, kterou sami chtějí komunikovat. Také si musíme přiznat, že naše komunita s 12.000 členy nepředstavuje velký spotřebitelský potenciál ve srovnání s 350.000 fotbalistů, nebo hasičů. I to je důvod, proč musíme začít komunitu prezentovat nejenom jako „házenkáře“ ale jako specifickou subkulturu, která reprezentuje nějaké hodnoty anebo jako komunitu, která přináší v podobě konkrétních projektů společnosti i něco jiného než házenou. Takové projekty budou snáze připravovat lidé se zkušenostmi z reálného businessu nebo státní správy. Jde o to chápat dokonale obchodní modely našich partnerů a nabízet jim to co dává smysl jim samotným. Nemusíme vždy uspět, ale musíme si vybudovat reputaci u komerčních partnerů v tom smyslu, že nás budou považovat za profesionály jak v oblasti aktivace značky, tak sponzoringu.

Potenciál vymýšlet tento typ projektů rozhodne o tom, kolik budeme mít peněz. Teprve poté můžeme využít naše podporovatele, kteří nám s klidným svědomím otevřou u firem dveře, protože budou vědět, že se nebudeme prezentovat nabídkou loga na rukávu a LED panelu v TV utkání se sledovaností 12.000 házenkářů. Nechci, aby to vyznělo příliš stroze, ale realita ukazuje, že asi nebudu daleko od pravdy.

Zadruhé si musíme ujasnit co má být cílem těchto partnerství v rámci jednotlivých produktů ČSH. Zda nám jde o zvýšení povědomí o našem sportu, nebo o získání provozních prostředků.  U obou se budou uplatňovat zcela jiné strategie.

Nesmíme opomíjet možnost, kterou máme my sami například v podobě šíření virálních videí díky sociálním sítím našich členů. (Pro příklad počítejte se mnou. Jeden FB profil má cca. 100 sledujících a my můžeme mít při 12.000 základně například 5.000 profilů. Pokud každý profil nasdílí virální video o házené svým přátelům tak generujeme 5.000x100= 500.000 shlédnutí.) To už je významné. Také musíme zásadním způsobem zlepšit práci s daty, to vše nám může snáze nalézt komerční partnery.

Po osobní schůzce s ředitelem ČT Sport Jiřím Ponikelským vím, že existuje i možnost zařídit v rámci ČT Sport televizní přenosy pro každý zápas ve formátu HbbTV atd.

Pokud chceme držet krok se sportovním děním nejen v České republice je nutné mít i podporu či přímo zastoupení v subjektech jako je EHF, IHF, Český olympijský výbor, Národní sportovní agentura atd… Jak jste připraven řešit úkony a úkoly s tímto spojené?  

V pořadí důležitosti bych tyto instituce rozdělil na 3 skupiny. V první, nejdůležitější skupině je zastoupena Národní sportovní agentura – NSA. Zde je navázání kvalitního dlouhodobého vztahu klíčové. V současné době zde máme v zastoupení v osobě prezidenta ČSH Jaroslava Chvalného. Jsem přesvědčen, že i po nových volbách zůstane naším ambasadorem v této instituci. Nový prezident ČSH musí být připraven vést s NSA strategický dialog a prosazovat projekty, které mohou házené, a tím i českému sportu pomáhat. Máme na to být ze strany NSA vnímáni jako silný a kompetentní partner. 

Ve druhé skupině je EHF, která zastřešuje evropskou házenou. ČSH zde má zástupce v komisi Court of Handball v osobě Liběny Šrámkové, a i v osobách delegátů Ivana Dolejše, Petra Nováka, Jirky Konečného a Lady Trojkové. Dalšími jsou zástupci v sekci Beach Handballu. Zde je Jirka Opava, Petr Pešta a Lada Trojková. Zastoupení máme i na úrovni rozhodčích například Jakuba Uhlíře a Marka Bareše. Čestným členem EHF je i František Táborský, který byl mým lektorem při studiu na FTVS UK. EHF pro nás má reálný přínos zatím zejména v oblasti Beach Handballu, kde nám v minulosti poskytla materiální vybavení. Přímé finanční plnění od EHF nemáme s výjimkou finančního příspěvku v rámci pandemie COVID 19, který byl ale poskytnut všem členským zemím EHF. V případě mého zvolení si rád s prezidentem EHF Michaelem Wiedererem promluvím o tom, jak naši spolupráci ještě více prohloubit. Potenciál vidím například ve větším využití video-obsahu EHF a EHF TV pro naše svazová média. Obecně bych i rád s EHF nastartoval diskusi o možné pan-evropské strategii sponzoringu. Zatím, mám ale pocit, že i oni sami nejsou v této oblasti příliš zdatní. Třeba jim naše nápady pomohou ke zlepšení a my z toho budeme moci profitovat.

Ve třetí skupině vnímám organizace jako ČOV a IHF. U ČOV se na naši spolupráci dívám zejména v kontextu finančního přínosu, který historicky spočíval v přerozdělování prostředků z výnosů SAZKY do jednotlivých svazů. Tento model, ale s ustavením Národní Sportovní agentury zaniknul. Potencionálním finančním přínosem by mohla být dílčí podpora olympijských sportovců, tedy i házenkářů v případě, kdyby se některý z reprezentačních týmů kvalifikoval na Olympijské hry, což se nám bohužel podařilo naposledy v roce 1992 v Barceloně.

V případě IHF vnímám naši spolupráci tak, že i když zde máme v nejvyšším orgánu IFH tedy Executive commitee (Výkonný výbor) našeho zástupce Františka Táborského, který je zároveň i předsedou komise pro Házenou pro vozíčkáře – Wheelchair Handball, a také zde máme zastoupení v osobě předsedkyně pracovní skupiny Házené na školách (Chairwomen of working group for Handball at school) Ilony Hapkové, která je také kandidátkou na pozici předsedkyně ČSH, tak z toho pro nás bohužel zatím nevyplynul žádný hmatatelný přínos.

Nepovažuji to za chybu našich delegátů v této instituci, protože pokud vím, nebyli nikdy ČSH jasně instruováni v tom smyslu o co mají v IHF usilovat. Být někde zastoupen samo o sobě nestačí, je nutné mít konkrétní agendu, která bude prospěšná pro toho, kdo moji kandidaturu podpořil. V našem případě pro Českou házenou. Pokud bych se na to chtěl dívat ze tří základních hledisek (finance, sportovní diplomacie, know-how)

Tak v prvním případě, by se jednalo o případ, kdy se podařilo zástupci České republiky v IHF získat finanční prostředky na rozvoj české házené z budgetu IHF. O takovém případu nevím.

Druhou oblastí je výsledek tzv. sportovní diplomacie například při rozhodování o umístění konání Mistrovství světa. Tady jsou již definované kandidatury do roku 2027 a tak bychom svoje úsilí v tomto směru mohli realizovat nejdříve v roce 2029, pravděpodobně v součinnosti s jinou pohraniční evropskou zemí z důvodů diváckého zázemí a komerční podpory.

Třetí oblastí je získávání know - how z IHFTady osobně spoléhám mnohem více na užší spolupráci s ostatními evropskými svazy házené. Tato spolupráce může mít celou řadu hmatatelných přínosů od vzájemného poskytování metodických materiálů až po případné pan-evropské sponzoringové strategie na úrovni největších evropských zemí včetně nás jako České republiky. To je například typ projektu, který budu v případě zvolení realizovat, protože může pro českou házenou znamenat finanční i nefinanční přínos. Věřím totiž, že se dokážeme na úrovni jednotlivých svazů domluvit efektivněji a rychleji než s institucemi jako IHF a EHF.

Házená není jen o reprezentaci a extraligových klubech. Velice důležitý je rozvoj regionů a zaměření se i na ty nejmenší kluby a pomoc při jejich rozvoji. U některých klubů dokonce převažuje pocit, že se k nim funkcionáři svazu chovají primárně z pozice moci a ne partnerů. Jak tuto problematiku vnímáte Vy a jak ji chcete řešit?

ČSH a jeho sekretariát je tu od toho, aby fungoval jako servisní centrum pro kluby. To bude filozofie, kterou v případě zvolení jasně vysvětlím svým nejbližším spolupracovníkům a na jejímž dodržování budu trvat. Bez malých klubů nebudou fungovat ani ty velké. Je to jako organismus, malé vlásečnice jsou pro organismus stejně důležité jako velké tepny.

Konkrétně chci realizovat 3 projekty:

 1. Plán rozvoje pro každý klub, který bude zpracován krajskými manažery ve spolupráci s kluby.
 2. Sponzoringový a dotační plán pro každý klub, který bude opět ve spolupráci s kluby zpracován krajskými manažery a pracovníky sekretariátu. Bude řešit nejenom možnosti sportovních dotačních titulů, ale i možnosti nesportovních dotačních titulů, které jsme doposud využívali minimálně.
 3. Regionální plán rozvoje, který bude na základě rozvojových plánů jednotlivých klubů řešit strategický rozvoje celého regionu nikoliv pouze jednoho klubu.
 

Z hnutí vychází také názory typu: Opakovaně se v rámci postů jednotlivých komisí a samotné Exekutivy točí stejní lidé, kteří primárně prosazují potřeby svého klubu. Jak se k tomuto názoru stavíte Vy, a co uděláte proto, aby tomu tak nebylo?

Toto mohou změnit pouze voliči. Napomoci může i dobře definovaný proces, který možnosti ovlivňovat věcí ve prospěch konkrétní části hnutí eliminuje. Jedním z opatření, které tomu napomohou je zrušit v rámci Exekutivy jednotlivé oblasti a nechat materiály připravovat odbornými komisemi a pracovníky sekretariátu. Ti pak své návrhy nechají projít komunikačním kolečkem krajů a dotčených klubů, a teprve potom rozhodne nezávislá Exekutiva.

Proto současné Exekutivě ČSH navrhuji úpravu volebního řádu na nadcházející únorovou Volební konferenci. Navrhuji zrušit jednotlivé oblasti zodpovědnosti a volit všechny Exekutivce ČSH podle zcela jiných kritérií. Za hlavní kritérium považuji jejich potenciál pro strategické řízení ČSH.

Jak by měl tedy vypadat profil takového kandidáta?  

Měl by to být někdo, kdo má reálné zkušenosti s řízením organizace, zkušenosti s projektovým a finančním managementem a legislativou.

S tím asi souvisí i další úvaha z hnutí, zda by nebylo přínosnější zredukovat počet členů Exekutivy, kteří by svaz následně řídili na více strategické a méně provozní úrovni.  Odborná témata by pak řešily jednotlivé komise a z výstupů těchto komisí by vzešel návrh, o kterém by v konečné podobě rozhodovali členové Exekutivy, tedy odborníci marketingu, PR a financí….

Pokud nalezneme v rámci hnutí 8 osobností u nichž se uplatní mnou definované kritérium potenciálu pro strategické řízení, tak počet členů Exekutivy není to nejdůležitější, co bychom měli řešit. Velkou výzvu vnímám v oblasti obsazení jednotlivých komisí, protože už dnes jsou některé komise velmi těžce obsaditelné a zároveň vím, že bychom do budoucna potřebovali i některé nové funkce, například pozici finančního analytika a manažera dat, abychom při rozhodování pracovali efektivně a zabývali se tím, co každá investice znamená pro splnění strategických cílů a věděli přesně proč ji vynakládáme.

Možná by tak zaniklo i další diskutované téma v hnutí: Má mít každý člen Exekutivy odpovědnost pouze za svůj post (komisi)? Lépe řečeno, budeme si i nadále poměřovat ega a hrát každý pouze na „svém písečku“ anebo se naučíme spolupracovat mezi jednotlivými Exekutivci, komisemi a půjdeme tak příkladem krajům, klubům, hráčkám a hráčům?

Určitě nemá! Má mít pouze spoluzodpovědnost za společné strategické cíle.

Velkou kapitolou jsou média: Jak docílíte toho, aby se o házené více psalo v celostátních denících, byla v televizních přenosech, nebo se široké veřejnosti házenkářská komunita a sport samotný představoval v podobě dokumentů z různých dlouholetých tradičních akcí (mládežnické turnaje v propojení s reprezentacemi atd. atd..)

Budu připravovat takové projekty, které nám zájem médií zajistí. Budou to projekty nejenom se sportovní obsah, ale i společenským přesahem. Samozřejmě chci využít svých kontaktů, které jsem v průběhu 25 let v oblasti médií vybudoval.

Zatím, pokud jsem se se zástupci médií bavil, tak jejich hlavní výtkou bylo, že nenacházeli na naší straně kompetentního partnera, se kterým by mohli dlouhodobě strategicky medializaci házené řešit. V případě ČT sport jsem už výše uvedl možnost mít přenos z každého utkání díky HbbTV. Já v tuto oblast nevnímám jako fatální problém, to budeme umět změnit. Také jsem řekl, že házená nikdy neměla definovanou PR strategii. Nesmíme zapomínat na to, že házená se jako značka, tedy něco, co má Marketing a PR rozvíjet, definovala teprve za mého působení v Exekutivě ČSH v roce 2016.

Pro následující příští 4 roky máme tedy vše potřebné, a nic nám nebrání nastavit procesy tak, abychom věděli, jak přesně jsme silní v prezentaci naší značky, její hodnoty a házené jako sportu. Jedním z konkrétních kroků bude muset být zahájení procesu mediálního monitoringu, abychom se bavili o konkrétních číslech, respektive mediálních metrikách. Co neměřím, neřídím a doposud jsme se bohužel bavili o pocitech, a ne o reálných hodnotách. Budeme se muset porovnávat s mediálními výstupy ostatních svazů a pak teprve můžeme začít říkat, zda je házená vidět hodně či málo. Také si musíme uvědomit, že i kluby mají za tuto oblast zodpovědnost. Nevím kolik z nich si například mediální monitoring dělá.

S rozšířením členské základny bezesporu souvisí i náborová činnost jednotlivých klubů. Bohužel však narážíme na fakt, že dodnes jsou kluby, které ještě nepochopily, že pokud se o nich nepíše a nejsou vidět fotografie z práce s mládeží, vlastně jakoby, pro své okolí neexistovaly. Těžko si dokážeme představit, že v dnešní době internetu a sociálních sítí rodiče obcházejí sportovní kroužky, aby se následně rozhodli, kam a na jaký sport své dítě dají. Přemýšlel jste i nad tím, jak s tímto problémem pomoci a motivací donutit jednotlivé kluby k tomu, aby přešly na moderní styl své propagace? Vždyť ani sponzoři nepřijdou, když se nebudou moci pomocí webů a sociálních sítí prezentovat….

Přemýšlel a mám v hlavě ucelenou koncepci, která klubům usnadní v této oblasti zásadním způsobem život. Toto je pro rozvoj házené jedna z nejdůležitějších oblastí a my musíme klubům podat pomocnou ruku.

Témat na rozebírání, a hlavně zlepšování je opravdu hodně, pojďme ale k poslednímu a tím jsou priority…. Česká házená postrádá tuzemské i mezinárodní rozhodčí, je velký nedostatek kvalifikovaných trenérů mládeže, kteří jsou ochotni učit se novým trendům, stejně tak ale postrádá zajímavé projekty, které by ukázaly na to, že právě házená je sportem, který za to stojí…. Kde tedy začít?

Vybrat si osobnosti do vedení ČSH, které už v životě reálně uspěli při rozvoji nějaké organizace v konkurenčním prostředí, zejména v privátní sféře.

Ve vedení házené teď potřebujeme krizové a strategické manažery, kteří již reálně řídili organizaci a odpovídali za její růst a finance. Ne někoho, kdo se nemusel nikdy zodpovídat za výsledek svojí činnosti, a tak logicky nemá žádné zkušenosti s tím, co řízení organizace opravdu znamená. Jako hnutí jsme v minulosti po Exekutivě ČSH nikdy nepožadovali zodpovědnost za výsledek, nyní máme poslední příležitost s tím začít, jinak už může být za 4 roky pozdě.

Má prosba na závěr tedy zní: Volitelé na Konferenci ČSH, chtějte po kandidátech na prezidenta ČSH a do Exekutivy ČSH vědět tyto věci: Kolik bude mít hnutí v roce 2025 členů…. Jaký bude v roce 2025 rozpočet, respektive, kolik bude mít házená peněz a jak zařídí, aby Házenkářská komunita prosperovala a táhla za jeden provaz……

Zdroj: HNB

Foto:  webové stránky kandidáta