IHF chystá nové úpravy pravidel v roce 2022

Stalo se již zvykem, že se Mezinárodní házenkářská federace (IHF) snaží po určitém čase přehodnocovat pravidla házené a navrhovat jejich úpravy a vylepšení. K tomu dochází na základě diskuse mezi experty na pravidla, špičkovými trenéry, rozhodčími apod. a měly by zohledňovat aktuální vývoj a trendy v našem sportu.
Stejným způsobem došlo v posledních letech k úpravám, které máme dnes již zažité, jako je např. modrá karta, počítání přihrávek při pasivní hře, specifika v poslední minutě později třiceti sekundách utkání, hra bez brankáře apod.
Nyní jsou opět na stole tři návrhy úprav pravidel, které budou testovány a pokud je schválí Kongres IHF v listopadu 2021, budou platné již pro sezónu 2022/23. Je potřeba upozornit, že jde zatím pouze o návrhy a může dojít ještě k úpravám. O které návrhy se tedy jedná?

Návrh úpravy Pravidla 7:12 týkajícího se pasivní hry

Pravidlo o pasivní hře doznalo v minulosti četných úprav, vedlo také k mnohým diskusím a návrhům. Nakonec se ustálilo na současných šesti přihrávkách po signalizaci k pasivní hře.

Jaké jsou impulzy k další úpravě tohoto pravidla? Zaprvé je to pokus o zkrácení času, který stráví pasivní tým v útoku po tom, co je signalizováno varování pro pasivní hru. Druhým důvodem je potom ukončení „trestání“ bránícího týmu za to, že úspěšně a efektivně brání, resp. blokuje.

Z výše uvedených důvodů je navržena úprava pravidla 7:12 tak, že by měly být útočícímu týmu po varovném signálu pro pasivní hru umožněny maximálně čtyři přihrávky (místo současných šesti). Nadto je k vysvětlivce 4 navrženo přidat nový odstavec 4D, který uvádí, že za přihrávku je považováno i to, pokud bránící tým zblokuje střelu útočníka a míč se od tohoto bloku odrazí zpět k útočícímu týmu. Tímto způsobem se počítá přihrávka již dnes, ale pouze na základě dodatečného výkladu k pravidlům, který IHF vydalo v roce 2018.

Pro názornost uveďme několik příkladů, které následují po varování pro pasivní hru a jaké by bylo jejich řešení dle navržených úprav pravidel:

  • jsou odehrány 4 přihrávky, následuje střela na branku, střela je zblokována obranou a míč chytá útočící hráč / nebo se ho jakkoliv dotkne = jedná se o pasivní hru a hra pokračuje volným hodem pro bránící tým;
  • jsou odehrány 4 přihrávky, následuje střela na branku, střela je zblokována obranou a míč se odráží za postranní čáru do autu nebo za branku – následuje vhazování útočícím týmem s tím, že útočící tým má jednu dodatečnou nahrávku tak, jak je upraveno již teď ve stávající úpravě pravidel (vysvětlivce);
  • jsou odehrány 4 přihrávky a je odpískán volný hod pro útočící tým – následuje stejně jako v případě výše dodatečná nahrávka pro útočící tým;
  • po 3 přihrávkách zblokuje bránící tým střelu útočníka, míč se odrazí zpět k útočícímu týmu – následovat musí přímá střela na branku, útočící tým tímto vyčerpal čtyři přihrávky a každá další by byla považována za pasivní hru a byl by nařízen volný hod pro bránící tým,
  • po 3 přihrávkách zblokuje bránící tým střelu útočníka, míč se odráží za postraní čáru do autu nebo za branku - následuje vhazování útočícím týmem, které je považováno za čtvrtou nahrávku
  • po 3 přihrávkách je nařízen volný hod pro útočící tým - rozehrání volného hodu je považováno za čtvrtou nahrávku

Návrh úpravy Pravidla 8:8 v souvislosti s nastřelením do obličeje

Existující pravidla trestají nastřelení do hlavy červenou kartou v případě, že jde o střelu do hlavy nepohybujícího se brankáře ze 7m hodu nebo nepohybujícího se obránce z volného hodu prováděného přímou střelou na branku. Na druhou stranu pravidla jasně neřeší situace nastřelení brankáře, kdy je míč ve hře, tzn. není přímo prováděn nařízený hod.

Z důvodu požadavku na ochranu zdraví brankáře, který vzešel zejména od CCM (tj. trenérsko-metodické komise při IHF) je v návrhu uvažováno se změnou jednak výše trestu a počtu případů, za které je trest udělován. Aby bylo zajištěno, že nedojde k neoprávněnému nebo neférovému trestání viníka střely do hlavy brankáře, jsou dále upraveny výjimky z tohoto trestání.

Návrh nového znění pravidla 8:8, které mluví o tom, co se trestá přímo dvouminutovým trestem v případě nesportovního chování, doplňuje nový odstavec d). Tento odstavec říká, že se přímo dvouminutovým trestem potrestá střelec, který trefí přímou střelou do hlavy brankáře. Toto nebude však trestáno v případě, pokud je střelec faulován obráncem a po tomto faulu je nařízen volný nebo 7m hod pro tým střelce anebo pokud mezi brankářem a střelcem je v okamžiku střely ještě obránce.

Dále se do pravidla 8:8 přesouvají dvě již známá ustanovení pravidla 8:9 (a tam se ruší) a to je nastřelení nepohybujícího se brankáře do hlavy přímo střelou ze 7m hodu a nebo nastřelení nepohybujícího se obránce při provádění volného hodu přímou střelou na branku. Znamená to, že je navrženo také za tato provinění udělovat dvouminutový trest namísto dnes vyžadované červené karty.

Návrh úpravy Pravidla 10 o provádění výhozu

Provádění výhozu je v moderní rychlé házené poměrně problémovým místem zejména proto, že je místo a způsob provedení velmi striktně definován. Dalším problémem může být to, že může být středový kruh polepený logem sponzora nebo šampionátu a není tedy možné jasně určitě střed hřiště. Současná úprava pravidel, kdy má být výhoz proveden tak, že vyhazující hráč stojí jednou nohou na středové čáře v toleranci 1,5 metru na obě strany od středu, může v některých případech způsobovat technické problémy. Současně může i nežádoucím způsobem zpomalovat hru, kdy rozehrávající hráč musí být velmi precizní v tom, kde stojí, dochází k opravám postavení apod. V neposlední řadě někdy vznikají sporné situace, kdy probíhá kolem vyhazujícího hráče obránce při vracení se do obrany.

Aby se výše zmíněné problémy odstranily, došlo k navržení úpravy pravidel, která zavádí pojem Throw-off area, tedy jakási kruhová zóna ve středu hřiště pro výhoz. Ta by měla zajistit to, že se provedení výhozu zrychlí.

Navrhovatelé také počítají s tím, že by tato změna mohla být problémem v nižších soutěžích, protože sebou nese potřebu úpravy hrací plochy (nové čáry), a proto je v návrhu možnost povinnost dodržování tohoto pravidla upravit národními federacemi dle jejich lokálních požadavků v rozpisech soutěží apod.

Návrh také zatím obsahuje tři různé velikosti zóny (o průměru 3,5 / 4 / 4,5 metru) a o konečné verzi se rozhodne až na základě zkušeností z federací, které budou pravidla testovat.

Konkrétně by tedy návrh chtěl upravit znění pravidla 10:3 tak, že výhoz je proveden hráčem, který se nachází oběma nohama uvnitř zóny pro výhoz s tím, že se musí alespoň jednou nohou dotýkat země. Je proveden tak jak známe již teď, tzn. na pískání a jeho spoluhráči mohou překročit středovou čáru až po zapískání. Díky využití zóny se ale do pravidel dostává výjimka - i spoluhráč vyhazujícího může překročit středovou čáru před zapískáním k výhozu, pokud se nachází uvnitř zóny pro výhoz. Výhoz lze nově provést i v běhu, nikoliv však ve výskoku.

Výhoz bude proveden, pokud po řádném provedení překročí míč celým svým objemem hranice zóny anebo bude uvnitř zóny chycen nebo tečován spoluhráčem vyhazujícího hráče.

Hráč provádějící výhoz nesmí opustit zónu po hvizdu k provedení výhozu před tím, než míč opustí jeho ruku.

Zásadní změna je navržena i pro pozici bránících hráčů - ti se nesmí nacházet uvnitř zóny pro výhoz v době provádění výhozu a nesmí se dotknout míče nebo protihráče v zóně před tím, než je výhoz proveden.

V rámci pravidla 10 je nově navržena také vysvětlivka, která má právě upravit možnost pro národní federace rozhodnout o využití tohoto pravidla.

 

Pro HNB zpracoval: Jirka Opava