Libor Adámek - kandidát na pozici předsedy reprezentační komise

Do celostátní volební konference, která se bude konat v Olomouci, zbývají čtyři dny. Krajské svazy házené měly nejpozději do pondělí 25. ledna nahlásit na ČSH své krajské kandidátky, a tak jsou již uzavřena jména možných kandidátů, kteří se budou moci ucházet o posty ve vedení Českého svazu házené. Jedním z nich je také kandidát na člena Exekutivy ČSH do pozice předsedy reprezentační komise, pan Libor Adámek.

 

Kandidát na člena Exekutivy ČSH ( pozice předsedy reprezentační komise), 
Ing. Libor Adámek, narozen 20. května 1966 v Ostravě.

 

 

Libor Adámek  sportovní - funkcionářská  kariéra:

Klubová:

 • 1993 – 1996 Baník Ostrava, později Finetimex Ostrava: sportovní manažer
 • 2007 – dodnes TJ Sokol Poruba: sportovní manažer
 • 2010 – dodnes majitel DHC Sokol Poruba

Reprezentační:

 • 2007 – 2010 vedoucí družstva RD dorostenek a juniorek
 • 2009 – 2012 manažer reprezentací RD mužů a žen
 • 11/2014 – dodnes předseda RK žen a místopředseda RK mužů
 • 03/2015 – dodnes předseda RK mužů

 

Pane Adámku, v současné době jste členem Exekutivy právě odpovědný za reprezentaci, tj. právě na stejné pozici, na kterou jste se rozhodl kandidovat. Jaký je důvod Vaší kandidatury na pozici předsedy reprezentační komise i pro další období?

Snad to nevyzní nějak povýšeně, ale mám za to, že patřím k několika lidem, kteří se na úrovni reprezentací orientují jak v mužské tak i ženské házené. Samozřejmě mé zkušenosti vycházejí z mé funkce manažera reprezentací obou složek, kde jsem nastoupil v roce 2009. Už tehdy jsem se účastnil každé RK mužů a RK žen a ve své podstatě při mé kooptaci do RK, na konci roku 2014,  jsem to měl díky těmto zkušenostem jednodušší. Pozice předsedy Reprezentační komise spočívá především v manažerské práci, v řízení lidí. Úkolem předsedy je poskládat tým odborníků, který je schopen sledovat a převádět do praxe moderní trendy v házené, apod. Také díky tomu, že podnikám od roku 1992, především ve stavebnictví a developmentu, dělám manažerské rozhodnutí takřka denně a samozřejmostí je skládání různých projektových týmů. No a v neposlední řadě v tom nechci nechat samotného Vladimíra Habra, který taktéž kandiduje na předsedu RK (směje se).

Do pozice předsedy reprezentační komise jste byl kooptován po odstoupení Daniela Čurdy, jde tedy vlastně o Vaší první účast coby kandidáta ve volbách do Exekutrivy ČSH, co od voleb očekáváte?

Ano je to má první účast v roli kandidáta na člena Exekutivy ČSH. Nevím co vše můžu očekávat, každopádně co mne těší je, že cítím, že volební kampaň je všemi kandidáty vedena ve slušnosti a respektem vůči sobě.

Funkci jste tedy převzal uprostřed volebního období určitě s již nastavenou koncepcí. Máte v případě Vašeho zvolení připravenu novou koncepci, anebo budete pokračovat stejným směrem jako dosud? Lze například očekávat nějaké změny v realizačních týmech reprezentací ap.?  

Tady je to trochu složitější. Koncepce byla nastavena u RD mužských kategorií tam se udělalo spoustu práce,  u RD ženských složek to dáváme teprve dohromady, nicméně troufám si říci, že jsem se za ten rok práce výrazně posunuli. U obou seniorských RD dochází ke generační výměně, v jaké jsme situaci s mládežnickými celky všichni víme. Samozřejmě dohnat vyspělé házenkářské federace je běh na dlouhou trať, každopádně si musíme všichni uvědomit „na čem jsme“. Některým členům RT končí letos v létě smlouvy, předpokládám, že se budou hledat i další kandidáti.

Představíte nám tedy podrobněni svoji vizi, se kterou do voleb přicházíte a případně cíle, kterých byste chtěl na pozici předsedy reprezentační komise dosáhnout?

V prvé řadě bude potřeba nastavit spolupráci mezi reprezentační komisí, komisí mládeže a trenérsko –  metodickou komisí. Po volbách bude potřeba sestavit týmy odborníků, především se zahraničními zkušenostmi. Dle mého názoru není až tak podstatné ve které komisi, v těch výše uvedených, budou působit. Prostě jednotlivé činnosti se musí pracovně, názorově a informačně překrývat.

Dalším potřebným krokem a o jeho nezbytnosti jsem přesvědčen bude nutnost zaměřit se na talenty. Dnes nám fungují a mají za sebou rok činností RHC a je tedy na co navazovat. Jednou, podle mne jedinou, z možností je vytvoření házenkářských akademií/házenkářských center, vždy po jednom pro chlapecké a dívčí složky. Také na tuto problematiku bude potřeba sestavit kvalitní tým odborníků. Tato skupina bude mít za úkol jednat na úrovni MŠMT, vypracovat kritéria pro výběrová řízení, diskutovat danou problematiku napříč hnutím a podílet se na zajištění financí, apod. Na tomto poli je do budoucna spousta práce a výsledky nebudou určitě vidět ze dne na den, prostě jak už jsme uvedl výše, musíme se dívat dopředu, dle mého názoru s výhledem minimálně 5 – ti let.

Každému z kandidátů nadcházejících voleb pokládám nepříjemnou otázku, nevynechám tedy ani Vás. V posledních měsících se Vaše jméno v házenkářské komunitě spojovalo se jménem pana Libora Skružného a dohady kolem nového nařízení omezení startu hráčů. Vysvětlíte nám, proč k tomuto sporu došlo a jak byl vlastně uzavřen?

K tomuto už bylo, myslím si, řečeno a napsáno dost. Ke sporu osobně mezi Liborem Skružným a mnou došlo až v momentě, kdy byl na stránkách SKSH vydán Soutěžní zpravodaj č.4, jehož obsahem bylo, mimo jiné,  nabádání k obcházení předpisů ČSH a podle mého přesvědčení bylo poškozeno dobré jméno ČSH. Podívejte, umím pochopit, že někdo má problém s tím nebo oním předpisem či nařízením. To je přece součást našeho sportovního života. Házená je tvrdý sport, my házenkáři se umíme mezi sebou i porvat, ale vždy jsme si vše uměli vyřídit „na svém“ hřišti. Obsah dotyčného článku prostě už byl mimo hrací plochu a já prostě musel, díky své povaze, reagovat jak jsem reagoval. Věděl jsem, že za to nesklidím potlesk, ale pokud by se tato situace opakovala dnes, reagoval bych úplně stejně. V minulosti bylo vydáno nemálo nařízení, proti  kterým byly vznášeny výhrady, ale kluby je vždy, byť se skřípěním zubů, přijaly a respektovaly a nikdy nikdo nereagoval způsobem, který zvolil Libor Skružný. Také bych chtěl upozornit, že to nebyl souboj mezi mnou a Liborem Skružným, reagoval bych stejně ať by předmětný Zpravodaj s takovým obsahem vydal kdokoliv.

A jak byl případ uzavřen?

Exekutiva ČSH dala k DK ČSH podnět k prověření jednání představitele (představitelů) Středočeského KSH nabádající (ch) k podvodnému jednání a ovlivňování soutěží KSH a ČSH, které Exekutiva považuje za porušování legislativních předpisů ČSH a poškozování dobrého jména ČSH. DK ČSH došla k závěru, že dle platných Stanov ČSH, je předseda Krajského svazu házené orgán a ten nelze dle platné legislativy ČSH jakkoliv postihovat a celý případ odložila. Jinými slovy, možná se pletu, dle platných, v létě Konferencí ČSH schválených, Stanov ČSH může předseda Krajského svazu házené beztrestně říci a provést v rámci ČSH cokoliv a je nepostižitelný! Pokud by například stejný prohřešek učinil prezident ČSH, ať už jím bude kdokoliv, tak toho může DK ČSH, shledá-li k tomu důvody, patřičně potrestat. Pro mne je to zcela paradoxní stav a nové vedení ČSH by se tímto mělo zabývat.

Následně Libor Skružný podal k DK ČSH podnět k zahájení disciplinárního řízení se mnou, kdy jsem měl inkriminovaným článkem na webu ČSH poškodit dobré jméno ČSH, konkrétně pomluvy a napadání na veřejnosti, v médiích a na sociálních sítích. DK ČSH po projednání vydala rozhodnutí, kterým disciplinární řízení zastavilo neboť k disciplinárnímu provinění nedošlo. Odůvodnění toho rozhodnutí je celkem obsáhlé, ale ve svém obsahu vše říkající, proto jej uvádím v plném rozsahu.

"Je zcela mimo jakoukoli pochybnost, že rozhodnutí Exekutivy ČSH ve věci omezení startu hráčů bylo plně v její kompetenci (zejména čl. 12.12. Stanov ČSH) a tímto se stalo závazné pro všechny jednotlivce, kluby a také ostatní orgány ČSH a KSH. 

Je mimo jakoukoli pochybnost,  že člen výkonného orgánu má  povinnost dbát na dodržování platných vnitřních předpisů. Pokud tedy orgán SKSH svým nařízením informuje kluby, jak  mají nařízení Exekutivy ČSH obcházet (nepochybně  o obcházení nařízení mělo docházet tak, že jména hráčů na zápise o utkání  v házené nesmějí být zadáván a do systému H-net, jejich dosažené góly musí být napsány jednomu jinému hráči), jedná se tak o zjevné nabádání  k nerespektování Vnitřních předpisů ČSH řádně schválených Exekutivou ČSH. DK má za to, že se v tomto duchu účastník v článku „Libor Adámek: Fakta o rozhodnutí  startu hráčů“ vyjadřoval, a proto se zároveň  nemohlo jednat o disciplinární provinění tak, jak bylo popsáno podavatelem návrhu na zahájení DŘ.

DK se v neposlední řadě nedomnívá, že zveřejněním jakéhokoli problému v činnosti ČSH dochází k poškozování dobrého jména ČSH, jak uvádí podavatel podnětu ve svém podání ze dne 5. 11. 2015. Je věcí demokratické společnosti připustit kultivovanou diskusi nad fungováním zájmového spolku, ČSH nevyjímaje." (pozn. red. - citace z Rozhodnutí DK ČSH č.j.: 28/2015-2016 ve věci disciplinárního řízení s L. Adámkem)

Úsudek ať si nyní udělá každý sám, já říkám jen holá fakta.

S tímto tématem se mezi házenkáři začalo hodně diskutovat, zda a jak by se měli svazoví funkcionáři či zaměstnanci svazu vyjadřovat na svazových webových stránkách k veřejnosti, a zda například v tomto čase nejde o zneužívání svazových stránek některými kandidáty k vlastní předvolební propagaci. Jaký je na to Váš názor v těchto souvislostech?

To je dobrá otázka. Já jsem byl po vydání mého stanoviska na webu označován za osobu, která se chce zviditelnit a snad začíná vést nějakou volební kampaň. Věřte mi, že opravdu nemám zapotřebí se tímto způsobem zviditelňovat. Byl bych mnohem víc rád, kdyby tehdy nebyla zavdána příčina k mé, připouštím, dosti ostré reakci. Já jsem  musel reagoval na nastalou situaci a jak už jsem řekl, reagoval bych takto kdykoliv, třeba tři roky před volbami nebo těsně před volbami. Prostě každá akce může sklidit reakci. A o tom byl příběh kauzy Libor kontra Libor, nic víc, nic míň.

Neodpustím si v souvislosti s touto otázkou poznamenat, ať si fanoušci HNB srovnají, kdy a jaké články se začaly najednou na stránkách ČSH objevovat, byť jsou to témata, která se řeší již delší dobu a do jisté doby neměl nikdo potřebu k jejich prezentaci.

 

Děkuji za rozhovor. Přeji Vám, a vlastně celé házenkářské komunitě, aby volby probíhaly v rámci fair-play a vyšel z nich tým, který českou házenou postaví na nohy. Hodně štěstí.

 

Do nové Exekutivy ČSH se budou volit její členové v následující struktuře funkcí:

 • prezident ČSH
 • 2 členové Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti)
 • člen Exekutivy - předseda komise mládeže
 • člen Exekutivy - předseda trenérsko-metodické komise
 • člen Exekutivy - předseda soutěžní komise
 • člen Exekutivy - předseda komise rozhodčích
 • člen Exekutivy - předseda reprezentační komise
 • člen Exekutivy - předseda legislativní komise.

 

pozn. redakce - veškeré citované dokumenty (rozhodnutí DK ve věci L. Skružného a ve věci L. Adámka) má HNB k dispozici, odkaz na rozhodnutí SKSH k omezení startů (Soutěžní zpravodaj č. 4) najdete zde: https://sksh.chf.cz/documents/1001info4.docx

Autor: HNB